Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Dokument

Tytuł:
ZASADY SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ART. 19A ( wzory dokumentów)
Data utworzenia:
2020-12-29
Obowiązujący:
od 2018-05-07 do
Opis:

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz 688) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Środa Śląska  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. . w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzroru sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, oferta jest podana do publicznej wiadomości na okres nie dłuższy niż 7 dni, tj. zostaje zamieszczona:
• w Biuletynie Informacji Publicznej:
• na stronie internetowej Gminy Środa Śląska
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej


W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Środa Śląska  tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Supernat Elżbieta
dodano do BIP dnia 28-05-2018 14:50:24
rejestr zmian | Informacje...